FAQs Complain Problems

सूचना । सूचना । सूचना ।

प्रस्तुत विषयमा यस बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका भित्र रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जिवनयापनलाई सहज बनाउने उदेश्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि चाहिने आवश्यक सहयोगी सामाग्रीहरु वितरण गरिने कार्यक्रम भएकोले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन भित्र तपशिल बमोजिमका कागजात संलग्न राखी बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष:

" समृद्ध बेनीघाट रोराङको आधार : कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य , उधोग र पूर्वाधार"

सन्देशमुलुक सामग्री सूचनाहरु

मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धी सन्देशमुलक सामग्री: https://bitly.ws/V5Gz

हाम्रो पात्रो